Skip to main content
Wakelet Logo
ติดมือถือกับ7 อันตรายต่อสุขภาพ user avatar

ติดมือถือกับ7 อันตรายต่อสุขภาพ

@jump4joyus
เทคโนโลยีบางอย่างเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตเลยก็ได้ และยังสามารถกลายเป็นภัยใกล้ตัวที่แฝงอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาผู้ที่ติดจอ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอของสมาร์ทโฟน จอแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ก็ตาม เมื่อใช้มันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่พักหรือใช้เป็นประจำทุกวัน อาจกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รู้ตัว อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ ...see more
@jump4joyus hasn't made any collections public yet.