Skip to content
Cover image

ประเภทน้ำมันเครื่องสังเคราะห์

@lubricantxน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Full Synthetic) : เป็นน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพสูงในเรื่องของการปกป้องและหล่อลื่นเครื่องยนต์ เนื่องจากน้ำมันเครื่องชนิดนี้มีผ่านการคิดค้นและวิจัยมาเป็นอย่างดีในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการกลั่นมาอย่างดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถทำงานได้เต็มสมรรถนะ ส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนได้เครื่องใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่าย และระยะเวลาใช้งานของน้ำมันชนิดนี้อยู่ที่ประมาณ 10,000 -15,000 กิโลเมตร แต่จะมีราคาสูงกว่าน้ำมันเครื่องประเภทอื่นๆเท่าตัว เหมาะสำหรับรถราคาแพงหรือคนรักรถมากๆ
@lubricantx has not made any collections public yet.