Skip to content
11 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Wychowanie do wartości

Przez wartość w ujęciu pedagogicznym rozumieć należy to, co cenne i ważne dla rozwoju jednostki oraz społeczeństwa. Stanowi istotny punkt odniesienia w uznaniu czegoś za dobre lub za złe. Szkoła z pewnością wspiera rodzinę w wychowaniu. Powinna zatem stworzyć warunki do rozwoju między innymi umiejętności prospołecznych, tożsamości kulturowej i narodowej, nauczyć szacunku do drugiej osoby, dbałości o wspólne dobro, asertywności, zdolności oceny własnego postępowania. Przede wszystkim jednak, wespół z rodziną, ma za zadanie wykształcić poczucie własnej wartości.

Items