Skip to content
6 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Oferta Educativa ESO

A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que o alumnado adquira os elementos básicos da cultura, desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparar ao alumnado para a súa incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral, e formalos para o exercizo dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás.

Items