Wakelet Logo

[PDF/Kindle] Game Changer: AlphaZero's Groundbreaking Chess Strategies and the Promise of AI by Matthew Sadler, Natasha Regan, Garry Kasparov