Collection cover image

מהות המדע

מטרת דף זה היא חשיפה של אנשי חינוך ואנשים שמתעניינים בתחום לנושא של מהות המדע על היבטיו השונים ושילובו בתוכניות הלימודים במקצועות המדעיים בישראל