Ibackupbot for mac

IBackupBot sẽ cho phép bạn kiểm soát cách để sao lưu và quản lý dữ liệu trong iPhone, iPad và iPod touch của mình. Nếu bạn sử dụng một máy tính Windows