b’Ars 2020

b’Ars 2020

b’Ars, Barcelona International Arts & VFX Fair